اطلاع‌نگاشت | حق کارگر، وظیفه کارفرما

رهبر انقلاب، در ارتباط تصویری با چند مجموعه تولیدی (۱۳۹۹/۲/۱۷) حقوق طبیعی کارگران را ذکر کردند و رعایت آنها را وظیفه کارفرمایان دانستند. در این اطلاع نگاشت، حقوق مذکور را مرور می‌کنیم.