فیلم پاسخ سرپرست فرمانداری سرخس درباره برخی ابهامات داوطلبان مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت

سرپرست فرمانداری سرخس درباره برخی ابهامات داوطلبان مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت پاسخ داد.

به گزارش سرخس خبر، حسن نوری‌زاده درباره برخی ابهامات داوطلبان مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت توضیحاتی ارائه کرد.