فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت ورود سیلاب در آبنمای اول روستای شوریجه علیا سرخس