فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت رودخانه کشف رود پس از سیل

یکی از مخاطبان سرخس‌خبر با ارسال فیلمی وضعیت رودخانه کشف‌رود را پس از وقوع سیل به نمایش گذاشت.

به گزارش سرخس‌خبر، یکی از مخاطبان با ارسال فیلمی وضعیت رودخانه کشف‌رود را پس از وقوع سیل به نمایش گذاشت.