فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت سیل در دهنه کانال جهاد در منطقه قطارچاه سرخس

براساس فیلم ارسالی یکی از مخاطبان حجم ورودی آب در دهنه کانال جهاد در منطقه قطارچاه سرخس شدید است.

به گزارش سرخس‌خبر، یکی از مخاطبان سرخس‌خبر با ارسال فیلمی از وضعیت سیل در در دهنه کانال جهاد در منطقه قطارچاه سرخس از شدت ورود آب به این کانال خبر داد.