آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه

فرمانداری فریمان به طور رسمی با انتشار آگهی، لیست نهایی و ۴۹ نفره داوطلبان انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار سرخس‌خبر، فرمانداری فریمان به طور رسمی با انتشار آگهی، لیست نهایی و ۴۹ نفره داوطلبان انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه را منتشر کرد. اسامی به شرح زیر است:

۱- آقای علی ابراهیم پور فرزند محمد مشهور به ابراهیم پور كد نامزد ۱۲۳

۲- آقای محمدزمان احمدی فرزند احمد كد نامزد ۱۲۴

۳- آقای محمد امینی فر فرزند حبیب اله كد نامزد ۱۲۸

۴- آقای مجید بارانی فرزند علیجان مشهور به میثم كد نامزد ۱۲۹

۵- آقای علی جمعه باقری فرزند غلامحسین كد نامزد ۱۳۱

۶- آقای رضا بحرینی فرزند محمدعلی كد نامزد ۱۳۲

۷- آقای محمدرضا تركمن چه فرزند حجی محمد كد نامزد ۱۳۴

۸- آقای امین جامی خواه فرزند محمدصادق كد نامزد ۱۳۵

۹- آقای علی جعفری علم آبادی فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۳۶

۱۰- آقای احمد جوانمرد فرزند ماشاءاله كد نامزد ۱۳۷

۱۱- آقای علیرضا چوپانی فرزند محمد كد نامزد ۱۳۹

۱۲- آقای محمدامین حبیبی فرزند یوسف كد نامزد ۱۴۱

۱۳- آقای مهدی حبیبی فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۴۲

۱۴- آقای علی رضا داروغه فرزند عیدمحمد كد نامزد ۱۴۷

۱۵- آقای محمود داغستانی مقدم فرزند احمد كد نامزد ۱۴۸

۱۶- آقای محمود داوری فرزند علی اكبر كد نامزد ۱۴۹

۱۷- آقای جواد رفیعی فرزند رمضانعلی كد نامزد ۱۵۲

۱۸- آقای محمد زاهدی فرد فرزند ابراهیم كد نامزد ۱۵۶

۱۹- آقای مصطفی زمان زاده فرزند رمضانعلی كد نامزد ۱۵۷

۲۰- خانم سپیده سیدی نوقابی فرزند سیدعبداله مشهور به نوقابی كد نامزد ۲۱۹

۲۱- آقای سیدرضا شاكری فرزند سیدحسین كد نامزد ۱۶۱

۲۲- آقای مهدی شاهسون فرزند حسین كد نامزد ۱۶۲

۲۳- آقای موسی شیرمحمدی جنگلی فرزند غلام اكبر كد نامزد ۱۶۵

۲۴- آقای سیدهادی طباطبائی فرزند سیدمحمدتقی مشهور به قاضی طباطبایی كد نامزد ۱۶۸

۲۵- آقای محمدیحیی ظفری سنگ آتش فرزند رجب كد نامزد ۱۶۹

۲۶- آقای علی رضا ظفری مقدم فرزند محمدعلی كد نامزد ۱۷۱

۲۷- آقای محمدرضا عظیمی فرزند غلام حسین كد نامزد ۱۷۳

۲۸- آقای حسین علمیرزائی فرزند رشید كد نامزد ۱۷۴

۲۹- خانم زهره علمیرزائی فرزند علیرضا كد نامزد ۱۷۵

۳۰- خانم طاهره غزنوی فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۷۶

۳۱- آقای حمید غضنفری فرزند غلامحسین كد نامزد ۱۷۸

۳۲- آقای جعفر فرهادی فرزند شكراله كد نامزد ۱۸۱

۳۳- آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی فرزند سیدحسن مشهور به هاشمی كد نامزد ۱۸۲

۳۴- آقای امیر قدرتی فرزند حمید كد نامزد ۱۸۳

۳۵- آقای غلامرضا لالوی فرزند غلامعلی مشهور به لولایی،لولائی،لولوی،لولویی،لالویی،مهندس كد نامزد ۱۸۶

۳۶- آقای محمد متقیان فرزند علی كد نامزد ۱۸۹

۳۷- آقای عیسی محمدی فرزند حسین كد نامزد ۱۹۱

۳۸- آقای محمد محمدی فرزند یحیی مشهور به امیر كد نامزد ۲۱۸

۳۹- آقای عباس مرادی فرزند غلامرضا مشهور به مرادی فریمان كد نامزد ۱۹۲

۴۰- آقای مرتضی مطهری فریمانی فرزند علی كد نامزد ۱۹۳

۴۱- آقای یونس مهرپویا فرزند محمود مشهور به شهرام كد نامزد ۱۹۵

۴۲- آقای حسین ناصری فرزند محمدرضا مشهور به سرهنگ ارتش كد نامزد ۱۹۷

۴۳- آقای محسن ناصری پوریزدی فرزند عبدالرضا كد نامزد ۱۹۸

۴۴- خانم مرضیه نویدی فرزند موسی مشهور به استاد نویدی كد نامزد ۲۱۳

۴۵- خانم سكینه وجدانی فرزند حسن مشهور به رفعت كد نامزد ۲۱۵

۴۶- خانم راحله وشمگیر فرزند صفرعلی كد نامزد ۲۱۶

۴۷- آقای حمید ولی زاده فرزند محمدعلی كد نامزد ۲۱۷

۴۸- خانم مریم سادات هاشمی نظریه فرزند شهیدحسن كد نامزد ۲۲۱

۴۹- آقای مهدی هاشمیان حسن آبادی فرزند علی اكبر مشهور به مهدی كد نامزد ۲۱۴

بخشی از متن آگهی نیز به شرح زیر است:

در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح فوق اعلام می‌دارد.

تبلیغات انتخاباتی از روز پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.

پایان پیام/ع