ساعت :

آتش نشانی

کسب مقام سوم شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در چهارمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش‌نشانان شرکت ملی نفت ایران
28 مرداد 1398

کسب مقام سوم شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در چهارمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش‌نشانان شرکت ملی نفت ایران

تیم آتش نشانان شرکت بهره برداری نفت گاز شرق، در چهارمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش‌نشانان شرکت ملی نفت ایران موفق به کسب مقام سوم شد.

برو بالا