ساعت :

توان بومی

آماده سازی پالایشگاه سرخس برای تولید پایدار گاز در زمستان
27 خرداد 1398
رئیس تعمیرات شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس خبر داد:

آماده سازی پالایشگاه سرخس برای تولید پایدار گاز در زمستان

رئیس تعمیرات اساسی و نوسازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس از اجرای پروژه تعمیرات اساسی سال 98 و آماده سازی واحدهای عملیاتی برای تولید پایدار گاز در فصل زمستان خبر داد.

برو بالا