ساعت :

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان رضوی

فرآیند برگزاری امتحانات نهایی شهریور ماه در خراسان رضوی اعلام شد
30 مرداد 1400

فرآیند برگزاری امتحانات نهایی شهریور ماه در خراسان رضوی اعلام شد

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان رضوی فرآیند برگزاری امتحانات نهایی شهریور ماه سال تحصیلی ١۴٠٠_١٣٩٩ را تشریح کرد.

برو بالا