ساعت :

رییس دادگستری سرخس

اجرای مجازات جایگزین حبس در سرخس
26 آذر 1397

اجرای مجازات جایگزین حبس در سرخس

با هدف کاهش جمعیت کیفری در زندان ها مجازات جایگزین حبس در سرخس اجرایی شد.

برو بالا