ساعت :

مهدی جعفرنژاد

دبیرخانه اشتغال سرخس در شرکت کسب و کار رضوی ایجاد می شود
13 دی 1397
مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی:

دبیرخانه اشتغال سرخس در شرکت کسب و کار رضوی ایجاد می شود

مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی گفت: مطالعات در زمینه شهرستان سرخس 2 ماه است که شروع شده و قصد داریم دبیرخانه اشتغال سرخس را در شرکت کسب و کار رضوی ایجاد کنیم.

برو بالا