اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری 31 مرداد 1400

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی از تمدید مجدد مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری به استناد مصوبه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا، به مدت یک هفته دیگر خبر داد.