انبار غله
اجرای مرمت اضطراری انبار غله قوش خزاعی سرخس 12 فروردین 1399

اجرای مرمت اضطراری انبار غله قوش خزاعی سرخس

جانشین معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی از اجرای عملیات مرمت اضطراری در انبار غله قوش خزاعی سرخس خبر داد.