تامین آب
۳ سناریو برای تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس 12 مرداد 1400

۳ سناریو برای تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی سه سناریو برای تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس تهیه کرد.