ساعت :

شبکه بهداشت سرخس

اهدا ۳۰۰ دست لباس «گان» به بیمارستان لقمان حکیم توسط منطقه ویژه اقتصادی سرخس
6 فروردین 1399

اهدا ۳۰۰ دست لباس «گان» به بیمارستان لقمان حکیم توسط منطقه ویژه اقتصادی سرخس

منطقه ویژه اقتصادی سرخس ۳۰۰ دست از لباس‌های ویژه پزشکی (گان) را به کادر درمانی بیمارستان لقمان حکیم و شبکه بهداشت درمان شهرستان سرخس اهدا کرد.

برو بالا