طالبان
تجارت میان ایران و افغانستان پس از حضور طالبان چگونه خواهد بود؟ 29 مرداد 1400

تجارت میان ایران و افغانستان پس از حضور طالبان چگونه خواهد بود؟

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان (شعبه خراسان رضوی) با اشاره به اینکه «تجارت میان کشور ایران و افغانستان، یک تجارت در هم تنیده است»، گفت: با وجود شرایطی که بر افغانستان حاکم است و اینکه ثباتی در کشور افغانستان وجود ندارد و با توجه به شرایط مرزی و مشکلاتی که در مرز میان این دو کشور وجود دارد، طبیعی است که تجارت مانند گذشته برقرار نباشد و کاهش یابد.