فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد
افغانستان به پرواز ۷۷۰۲ مشهد _ کابل اجازه فرود نداد 28 مرداد 1400

افغانستان به پرواز ۷۷۰۲ مشهد _ کابل اجازه فرود نداد

مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: افغانستان به پرواز ۷۷۰۲ مشهد-کابل اجازه فرود نداده است و علت این امر را باید سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ دهد.