ساعت :

مُهر بیمارستان

تایید نکردن برخی نسخ الکترونیک در داروخانه‌ها به سود مردم است/ تجویز داروهای بیمارستانی با مُهر بیمارستان
28 مرداد 1400

تایید نکردن برخی نسخ الکترونیک در داروخانه‌ها به سود مردم است/ تجویز داروهای بیمارستانی با مُهر بیمارستان

معاون مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: یک سری از داروها تنها در بیمارستان‌ها اجازه مصرف دارند و «رمدسیویر» یکی از این داروهاست، بنابراین باید مُهر بیمارستانی پای نسخه آن وجود داشته باشد تا مشخص باشد که این دارو از بیمارستان تجویز شده است.

برو بالا