ساعت :

کلید طلایی شهر مزداوند

«کلید طلایی شهر مزداوند» به معاون وزیر کشور اهدا شد
5 مهر 1398
در حاشیه سفر معاون وزیر کشور به سرخس

«کلید طلایی شهر مزداوند» به معاون وزیر کشور اهدا شد

«کلید طلایی شهر مزداوند» توسط شهردار این شهر به معاون وزیر کشور اهدا شد.

برو بالا